Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.52.59.png
Small Riots Book Series :  전세계에서 일어나는 시위 데모 장면들을 소책자 형태로 펼쳐낸 작품.

거의 들리지도 않는 그들의 목소리가 뉴욕타임즈 등과 같은 세계에서 가장 영향력있는 언론지 위에 출력되어졌다.
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.53.08.png

Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.53.14.pngBook 1:  시위 피켓

Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.54.02.png


Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.54.37.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.54.08.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.54.13.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.54.19.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.54.24.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.54.30.pngBook 2:  표정

Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.54.48.png

Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.54.53.png

Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.55.02.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.55.09.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.55.14.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.55.20.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.55.25.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.55.31.png


Book3:  손 짓

Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.55.41.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.55.47.png

Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.55.54.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.56.01.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.56.07.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.56.13.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.56.23.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.56.18.pngBook3. 시위 구타 장면


Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.56.33.png

Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.56.42.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.56.47.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.56.53.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.56.59.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.57.05.png


Book 4. 인종 차별 집회


Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.57.12.png


Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.57.24.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.57.35.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.57.42.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.57.48.png
Screen Shot 2013-08-01 at 오후 1.57.55.png


 
카카오스토리로 공유 네이버 밴드로 공유

관리자 로그인